Usnesení rady č. 11 (1.12.2003)

Zveřejněno: 8. 1. 2004

 

Usnesení z 11.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 1.12.2003

 

Rada obce bere na vědomí:

1.      Zápis výběrové komise na „Splaškovou kanalizaci“ Mostkov. Jako nejlepší z předložených nabídek byla vyhodnocena firma WALER

2.      Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací – Ministerstvo zemědělství Praha

3.      Žádost MUDr. Zahradníka z Libiny ze dne 1.12.2003 – o zlegalizování přístupu k rekreační stavbě, bude vyzván stavební úřad o spolupráci k danému problému   

4.      Mgr. Horáková – poplatek za komunální odpad - penále    

5.      Žádost o řezivo – Farní úřad Šumperk, žádost bude předána k posouzení lesnímu odbornému hospodáři

6.      Stížnost pana Jaroslava Lakomého, bytem Oskava č.j. 907/2003 z 11.11.2003 na prověření povolení staveb na pozemku p. Bohumíra Navrátila – budou vyzváni k jednání na OÚ Oskava, výsledek bude sdělen na příští zasedání RO

7.      Žádost č.j. 870/2003 z 29.10.2003 o řešení situace se zásobováním Mostkova vodou, předáno provozovateli vodovodu    

      

 

Rada obce schvaluje:

  1. Text dopisu zaslaný správci konkursní podstaty Union banky o stavu splácení závazků
  2. Rozpočtovou změnu v kapitole příjmy – za propad příjmu za Nobleslen nahradit příjmy z těžby dřeva dle platného hospodářského plánu
  3. Podmínky pro úhradu za prodej domu č. 32  – 150 tisíc při podpisu smlouvy a od roku následujícího 6.900,-- Kč měsíčně s 10% úrokovou sazbou. Celkovou roční splátku lze zaplatit i jednorázově na konci roku. V případě nedodržení podmínek do 8.12.2003 nabídne obec tuto nemovitost dalšímu zájemci
  4. Výzvu k úhradě dlužné částky za nájem bytu Oskava 167 do 8.12.2003. V případě nedodržení termínu splatnosti, bude podán návrh na výkon řízení – exekuce
  5. Žádost p. Lenky Janků o místo knihovnice od 1.12.2003 do místní knihovny
  6. Prominutí penále za odvoz KO za rok 2002 p. Procházková, Olomouc
  7. Placení stočného dle vodoměru od 1.1.2004 pro nájemníky domu č.p. 172 v Oskavě. Provozovatel kanalizace sjedná s nájemníky domu novou smlouvu o placení stočného dle vodoměru, změna bude zapracována – p. Hanáková
  8. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 6-16-18/00 a 6-16-013/99 o nájmu plynárenského zařízení s firmou Severomoravská plynárenská a.s., prodloužení do 31.8.2008
  9. Odpuštění penále za r. 2002 a povolení splátek za komunální odpad – p.Trávničková
  10. Napojení vánočního stromu provozovatelům rybníku v Nemrlově na veřejné osvětlení

 

Rada obce neschvaluje:

1.      Žádosti o místo knihovnice – p. Kendiurová, Jašková, Králová o místo knihovnice

2.      Nabídku firmy UNIQA, a.s. na pojištění lesů

3.      Žádosti p. Michálka, p. Látala, Maliny, manželů Chmelíčkových  o výjimku za platbu komunálního odpadu, zaslaný sponzorský dar panem Michálkem mu bude vrácen

4.      Žádosti p. Metnara a p. Vyroubala o odprodej části p.č. 658/6 v k.ú. Mostkov. Záměrem RO je rozšířit stavební parcely v obci. Obec požádá o dotace ke zřízení a zasíťování stavebních parcel, pokud bude zájem žadatelů trvat, budou jim nabídnuty

                

 

 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Smlouvu o provozování kanalizace a nákladů spojených s likvidací odpadů s JUDr. Lindentalem – správcem konkursní podstaty úpadce Nobleslen a.s. 

2.      Odprodej pozemků dle seznamu v k.ú. Třemešek „Skalka“ – žadatelé Petr a Pavel Strapkovi

3.      Odprodej parcely č. 773 v k.ú. Oskava o výměře 70 m2 za cenu 10,-- Kč/m2 p. Strapkové Haně

4.      Odprodej parcely č. 818/1 o výměře 1165 m2 v k.ú. Bedřichov a stanovení ceny 8,-- Kč/m2, žadatel Suchá Světluška

5.      Odprodej p.č. 211 o výměře 3890 m2 a stanovení ceny 8,-- Kč/m2 – Škrábalová Ludmila

6.      Smlouva o dílo „Splašková kanalizace Mostkov“ mezi obcí Oskava a firmou Waler

7.      Smlouva o budoucí smlouvě o půjčce s JUDr. Zdeňkem Nováčkem k financování „Splašková kanalizace Mostkov“ ve výši 6 mil. Kč

8.      Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 98/Oskava s ŠPVS a.s., ujednání o pořízení majetkové a provozní evidence a dohodě o změně smlouvy

9.      Rozpočtové provizorium

10.  Navýšení stočného pro podnikatele a právnické osoby na 14,55 Kč/m3

11.  Nabídku prodeje KD a Pošty Bedřichov realitní kanceláři

12.  Nákup dlažby cca 7.500,-- Kč – Hasičárna Nemrlov na začátku příštího roku

 

 

      Rada pověřuje:

1.      Pana starostu k zaslání výzvy:

-          stavebnímu odboru ke spolupráci  k řešení problému o zlegalizování přístupu k rekreační stavbě  - MUDr. Zahradník                                                          

-         p. Lakomému a Navrátilovi k řešení vzájemných stížností  termín: do příští rady

2.      Lesního odborného hospodáře k posouzení žádosti o řezivo pro Farní úřad

3.      p.Lysáka a p. Taláčka ke kontrole využití veřejného prostranství

4.      p. Tokarovou k zaslání dopisu na Správu toků Šumperk k vyjádření s kácením stromu. Dle výsledku Správy toků RO rozhodne

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Tomáš Matoušek – místostarosta                   ……………………………………

 

 

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                                ………………................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 11 (1.12.2003)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)