Usnesení ZO č.5(21.6.2007)

Zveřejněno: 12. 7. 2007

 

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 21.6.2007 v 17,00 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení:

Ø      Prodloužení stávající konečné stanice u hotelu Rabštýn po Horní Moravolen – napsat na KÚOK požadavek na zvážení prodloužení spoje z důvodu nedostatku prostoru, nepřehlednosti

Ø      Písemné a fyzické doložení hospodaření v ob. Lesích. Dle lesního hospodáře by měl p. Kokoška doplatit z těžby ještě 105 tisíc Kč. Nyní trvá bod vyčíslení prací, které provedl pro Obec a provést zápočet

 1. Zprávu o činnosti rady č. 5.6 a 7 od posledního jednání ZO
 2. Dopis č.j. 561/07 p. Palánka – způsobené škody deštěm a stečením vody z okolních polí. Již v současné době probíhá jednání s fi Úsovsko a.s.
 3. Rozhodnutí MF č.j. 555/07 o částečném prominutí odvodu do SR za nedodržení podmínek čerpání dotace. Z celkové částky odvodu 750 tisíc Kč promíjí 739.202,- Kč
 4. Strategický plán Leader a Strategii Místní akční skupiny Šumperský venkov
 5. Návrh firmy KARETA na opravu mostku v Oskavě ve výši 234.793,- Kč
 6. Cenové nabídky na odprodej budovy bývalého kina: Jaromír Žádník - 401 tisíc Kč, Stanislav Škůrek – cca 200 tisíc Kč, euroenterprise s.r.o – 405 tisíc Kč
 7. Žádosti p. Wezdenka o odprodej pozemků p.č. 979, trvalý travní porost, p.č. 1019/2, ostatní plocha a p.č. 248/1 trvalý travní porost, vše v k.ú. Bedřichov – ve 2 případech musí být provedeno šetření, u poslední žádosti jde současně o 2 žadatele na stejný pozemek, nutno podat nabídky , min. cena 20,-- Kč/m2
 8. Informaci od ředitele CNM Ing. Kováře o možnosti vyvolání jednání s vlastníkem společnosti CNM o úhradě celé částky za využívání kanalizačního zařízení obci jednorázově

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Program jednání schválen jednohlasně, ověřovatelé – Mgr. Dana Martinková, Šalamoun
 2. Prodej parcel na výstavbu garáží pro obyvatele bytových domů 57 a 58 za cenu 1,-- Kč/m2 vzhledem k vybudování a zafinancování veřejné části plynové přípojky obyvateli výše uvedených domů. Ostatním žadatelům za původní cenu 50,-- Kč/m2
 3. Prodej nemovitostí:

Ø      dům č.p. 32 v k.ú. Oskava včetně zahrady dle žádosti č.j. 375/07 Mgr. Bodnárika za 400 tisíc za dům + 8.890,-- Kč za zahradu

Ø      prodej pozemku p.č. 376/5 zahrada o výměře 600 m2 dle LV, k.ú. Oskava p. Benešové za cenu 10,-- Kč/m2 s podmínkou, že zkrácení hranice pozemku způsobené korytem řeky bude  vypořádáno se Správou toků po opravě a zaměření koryta řeky.  V ráci úspor nebude obec zadávat ke zpracování nový GP 

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/4, ostatní plocha o výměře 27 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – manželé Martinkovi

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/5, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – manželé Vlčkovi

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/6, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 50,-- Kč/m2 – manželé Škůrkovi

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/75, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – manželé Crhonkovi

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/8, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – žadatel p. Pluskal František

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/9, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – žadatel p. Pluskal Marek

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/10, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – manželé Plánkovi

Ø      prodej pozemku v k.ú. Oskava p.č. 460/11, ostatní plocha o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za cenu 1,-- Kč/m2 – manželé Kováčovi

Ø      pozemku p.č 321/4 v k.ú. Oskava o výměře 61 m2 za cenu 5,-- Kč, žadatel p. Nikl Jiří

Ø      pozemku p.č. 408/2 za cenu 1,-- Kč/m2 (příjezdová plocha pro zásobování Jednoty) a koupit od Jednoty p.č. st. 269 o výměře 141 m2 (pozemek pod budovou skladu) a na p.č. 408/2 zřídit věcné břemeno ve prospěch obce, aby byl obci umožněn příjezd ke skladu

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 241,30 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – p. Kociánová

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – manželé Růžičkovi

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 530 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – Vojáček Tomáš

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 420 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – manželé Tinkovi

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 125,50 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – manželé Baklíkovi

Ø      části  pozemku 411/1 dle GP, zahrada o výměře 702 m2 v k.ú. Oskava za účelem zřízení zahrádky,cena 5,-- Kč/m2 – Daněk Pavel

Ø      odprodej lesních pozemků o výměře 6,12 ha spolužadatelům Mgr. Godinovi a RNDr. Schurkovi za cenu 5,- Kč/m2 . Původní nabídka upravena přímo na jednání zastupitelstva ze 4,51 Kč na 4,70 Kč/m2 , nakonec až na 5,-- Kč/m2 a bude uhrazena na účet obce do 24 hodin

Ø      kupní cenu 10,-- Kč/ m2 odprodávaného pozemku.č. 875 v k.ú. Oskava o výměře 129 m2 – žadatelé p. Kryl, Bartošík, Sívek

Ø      kupní cenu 3,-- Kč/m2 odprodávaného pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Oskava – žadatelé manželé Slovákovi

Ø      kupní cenu 25,-- Kč/m2 odprodávaného pozemku p.č. 283/4 v k.ú. Oskava – žadatelé manželé Richterovi, Lašákovi, Tokarovi

Ø      kupní cenu 1,-- odprodávaných pozemků pč. 15 a 19 v k.ú Oskava firmě EnRen, za ostatní pozemky již byla cena schválená

Ø      kupní cenu 5,-- Kč/m2 odprodávaného pozemku pč. 34/102 v k.ú. Václavov – žadatel Ing. Hýbner

Ø      kupní cenu 10,-- Kč/m2 odprodávaného pozemku p.č. 736/14 k v.ú. Oskava – žadatel p. Janeba

 1. Začlenění území obce Oskava do Místní akční skupiny Šumperský venkova
 2. Minimální prodejní cenu budovy bývalého kina na 700 tisíc Kč, v případě že nabídky nedosáhnou uvedené výše, zadá se prodej přes Hanáckou realitní kancelář Olomouc
 3. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a firmou Zdeněk Kudela - zednictví na zhotovení betonových základů k urnovým pomníčkům za cenu 7.500,- Kč za 1 dvojpomníček, Za stejnou cenu budou prodány zájemcům
 4. Smlouvu mezi Obcí Oskava a firmlu KARETA s.r.o na zhotovení příjezdové komunikace při výstavbě RD v Mostkově na základě nejvýhodnější nabídky, která činí včetně DPH 666.949,39 Kč, dokončení díla 17.8.2007
 5. Smlouvu mezi Obcí Oskava a Vodafone Czech Republic a.s. (Bedřichov –Véska, jednorázová platba za uložení kabelů obci činí 2 tisíce Kč)
 6. Smlouvu na provedení auditu hospodaření v roce 2007 za kalendářní rok 2007 mezi Obcí Oskava a Ing. Andělem za stejných podmínek jako v roce 2007, odměna za práci 20 tisíc Kč
 7. Text dohody o narovnání mezi Obcí Oskava a PVL Partner, s.r.o (odstranění sporu mezi Ingstavem a obcí)
 8. Návrh ředitele CNM textil, a.s. p. Kováře ve věci odkanalizování následovně: v současné době cena 8,60 Kč/m3, od 1.7.2007 do 31.12.2008 navýšení o 1,10 Kč/m3 a následně každoročně navýšení o 0,50 Kč/m3 až do roku 2013. Smlouva bude uzavřena s ŠPVS Šumperk
 9. OZV č. 1/2007 o místních poplatcích – specifikace veřejného prostranství
 10. Opravu kalového čerpadla pro JSDH Oskava do 10 – 12 tisíc Kč
 11. Cenu 12,-Kč/m2 za odkoupení pozemku pod vodojemem o výměře 2.460 m2 od p. Novosada
 12. Opravu mostku poškozeného po povodni „Horní žleb“ , hledat rezervy a zajistit opravu
 13. Změnu stavebních parcel k výstavbě RD v k.ú. Mostkov – p. Šlosar p.č. 652/5,7, p. Dulava 652/8,9, Ing. Zámečník od žádosti odstoupil

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

1.      Odprodej p.č. 767/3 v k.ú. Bedřichov, trvalý travní porost o výměře 1.500 m2 , dle žádosti č.j. 311/07 p. MartinRyšavý

2.      Odprodej p.č. 1024 a 1040/4 v k.ú. Bedřichov dle žádosti č.j. 287/07, žadatelé manželé Mikulíkovi

3.      Prodej domu č.p. 32 v k.ú. Oskava včetně zahrady, žadatelka p. Nosková

4.      Prodej pozemků  p.č. 1395 a 67 v k.ú, Třemešek manželům Kubešovým

5.      Prodej lesních pozemků o výměře 6,12 ha v k.ú. Oskava Nemrlov firmě Úsovsko, přímo na jednání byla podána vyšší cenová nabídka

6.      Prodej lesních pozemků o výměře 6,12 ha v k.ú. Oskava Nemrlov firmě KnightaSvoboda spol. s.r.o - přímo na jednání byla podána vyšší cenová nabídka

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      sl. Žamapachovou k zaslání dopisu p. Ryšavému a p. Wezdenkovi, ve kterém vyzve tyto zájemce o odkoupení  p.č. 248/1 v k.ú. Bedřichov k podání cenové nabídky, nejnižší podaná nabídka je stanovena na 20,-- Kč/m2  

2.      p. starostu postoupit prodej bývalého kina Hanácké realitní kanceláří za 700 tisíc

3.      p. starostu k zahájení jednání na příslušných orgánech ve smyslu ochrany majetku proti zaplavení

4.      p. starostu k domluvení poskytnutí střídačky popřípadě jiného přístřešku k zastávce v Bedřichově

5.      p. starostu a místostarostu k provedení místního šetření k odkupu pozemku dle žádosti p. Wezdenka, nejde o vlastní pozemek, znemožnění přístupu LČR

6.      p. Matouška a starostu k místnímu šetření ve věci odprodeje pozemku p.č. 979, trvalý travní porost  a p.č. 1019/2 ostatní plocha, obě v k.ú. Bedřichov

7.      sl. Žampachovou k podání návrhů na vklad na KÚ vždy až po ověření uhrazené částky

8.      p. Cackovou k vyzvání vlastníků sousedních parcel k účasti na místním šetření ve věci pročištění potůčku do hlavní řeky v Nemrlově

9.      p. Cackovou k vyzvání p. Kokošky k úklidu po kácení v Nemrlově. Pokud nebude dodržen termín 31.7.2007, bude úklid proveden odbornou firmou na náklady výše jmenovaného

 

 

Hlasování veřejné:

- Prodej lesa: 10 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování

- Prodej budovy kina za 700 tisíc Kč přes realitní kancelář: 12 pro, nikdo proti, 1 se zdržel

- Ceny na stočné CNM textil a.s.:10 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování

- ostatní body schváleny jednohlasně jako celek

 

 

 

 

 

Starosta: Radomil  B r a d a                                            …………………………………

 

Místostarosta: Tomáš  M a t o u š e k                             …………………………………

 

Ověřovatel:   Mgr. Dana  M a r t i n k o v á                  ………………………………….

 

Ověřovatel:   Bohumír  Š a l a m o u n                          ………………………………….

   

Zapsala: Zdeňka  C a c k o v á                                       

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.5(21.6.2007)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)