Usnesení rady č. 15 (20.5.2004)

Zveřejněno: 13. 7. 2004

 

Usnesení z 15.  schůze rady obce Oskavy, konané na OÚ dne 20.5.2004

Rada obce bere na vědomí:

1.      Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, kterou provedl Městský úřad Šumperk

2.      Podání informace o průběhu jednání mezi ČKA  a obcí Oskava

3.      Informaci o průběhu stížnosti p. Petra Strapka ohledně prodeje lesa

4.      Ukončení smlouvy mezi obcí Oskava a pečovatelskou službou Šumperk na rozvoz obědů k 30.4.2004

5.      Nabídku na zpracování letecké mapy (obecní snímky).

6.      Nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. k pojištění hasičů SDH obce Oskava pro případ úrazu

7.      Nabídku firmy Invest PROX  T.E.C. s.r.o. Praha na vybudování ČOV

8.      Kontrolu usnesení z minulé rady. Trvá bod kontroly dodržování vyhlášky poplatků z ubytovací kapacity, využití veřejného prostranství, podklady pro vydávání Oskavského zpravodaje měsíčně a úkol školské komise ve věci vyúčtování prodeje občerstvení při sportovních akcích – ŠKK

Rada obce schvaluje:

1.      Finanční příspěvek na Den dětí ve výši 2000,-- Kč pro Mateřskou školu Oskava, součást příspěvkové organizace ZŠ Oskava

2.      Konání letního skautského tábora v lokalitě Horní žleb, p.č. 734/1 a 734/3 v k.ú. Oskava v termínu od 30.6.2004 do 14.8.2004. Žádost č.j. 295/2004 ze dne 3.5.2004 – JUNÁK, Heyrovského 37,  Olomouc  

3.      Odprodej 2 kusů betonových rour 0 40 cm á 150,- Kč, žadatel p. František Navrátil

4.      Odprodej sporáku na pevná paliva za cenu 2000,- Kč – žádost č.j. 290/04 ze dne 3.5.2004, p. Marie Smrčková, Oskava

5.      Výměnu el. bojleru a kotle v bytě Pošty Bedřichov, výměnu elektrického bojleru, případně instalace plynového ohřívače v bytě p. Maitnera

Rada neschvaluje:

1.      Členství ve Sdružení cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky, dopis č.j. 240/04 ze dne 16.4.2004

Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Darování 18 m3 kulatiny pro opravu místního kostela

2.      Výrobu autobusových zastávek za nabízenou cenu - velká zastávku 19.500,- Kč, malá zastávka 17.000,- Kč – Strojírna Bedřichov s.r.o.

3.      Úpravu dodatku ze dne 25.3.1998 OZV č. 1/97 o školném

4.      Pronájem celé parcely č. 284/1 v k.ú. Bedřichov – žádost č.j. 237/04

5.      Uzavřít smlouvu o sehrání exhibičního utkání mezi fotbalovými internacionály ČR mužstvem TJ Jiskra Oskava „stará garda“ na počest 660 let založení Oskavy

6.      Rozpočtovou změnu ve výši 50.000,--Kč na výměnu bojlerů a kotle v obecních bytech  

7.      Po zveřejnění záměru doporučuje ke schválení odprodej následujících pozemků:

-         část p.č. 255 v k.ú. Nemrlov o výměře 595 m2 dle geometrického plánu, žadatel p. Pořízek, č.j. 154/04

-         p.č. 658/2 v k.ú. Mostkov o výměře 3605 m2 k výstavbě RD, žadatel Tichý Martin a Šárka

-         p.č. 165 st.,  část 119/1 dle GP v k.ú. Oskava, žadatel p. Seidl Čestmír a Marie, č.j. 357/04

-         st. p.č. 39 v k.ú. Třemešek ze dne 17.5.2004, žadatelka p. Škrábalová

-         část p.č. 321/1 a p.č. 246 st. dle nového GP v k.ú. Oskava    p.Tichý

-         část p.č. 321/1 dle nového  GP v k.ú. Oskava – p. Kappel

-         část p.č. 321/3 dle nového GP v k.ú. Oskava  – p. Kudela

-         část p.č. 321/3 dle nového GP v k.ú. Oskava – p. Nikl

Rada nedoporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1.      Odprodej části pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Bedřichov dle žádost č.j. 257/04 ze dne 22.4.2004, fi Kabelový servis s.r.o. Olomouc, č.j. 276/04ze dne 26.4.2004 , žadatel p. Bartoš Jan – v obou případech doporučuje  pronájem

Rada ukládá:

1.      Panu Lysákovi a Bradovi vypracovat pro ZO platební kalendář na splátku půjčky poskytnutou ing. Durdilem

2.      Panu starostovi prověřit smlouvu o pojištění pro Hasičský sbor - ČS pojišťovna  (zda je v pojistce zahrnuto pojištění členů SDH obce pro úraz)

3.      Panu místostarostovi prověřit nájemní smlouvy na p.č. 284/1 v k.ú.Bedřichov

4.      Panu Lysákovi a Bradovi  provést místní šetření ohledně prodeje p.č. 518/20, 519/7, 518/19 v k.ú. Oskava (Smrčkovi), dále ohledně prodeje p.č. 474 v k.ú. Oskava a svolat všechny zájemce o tuto parcelu.

5.      Mgr. Lysákovi prověřit zák. č. 242/97 včetně novelizovaných dodatků ve věci OZV o školném, dále mu ukládá svolat školskou a kulturní komisi ve věci pořádání žákovského turnaje, oslav založení obce 660 let a prověření vyúčtování prodeje při sportovních akcích, předloží p. Doubrava z Koliby

 

Usnesení schváleno jednohlasně

 

Zapsal:  Petr Lysák – tajemník OÚ                      ........................................................

 

Ověřil:  Radomil Brada – starosta                        ........................................................

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení rady č. 15 (20.5.2004)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)