Usnesení ZO č. 9. (1.9.2011)

Zveřejněno: 3. 10. 2011

 

Usnesení z 9. zastupitelstva obce konaného dne 1.9.2011                               v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Nabídku Ing. Samka na digitalizaci kronik

2.      Informaci o zajištění opatření ke zvýšení BESIP (umístění 2 zrcadel v Mostkově a to u domu č.p. 50 a při výjezdu z firmy GDF a umístění dopravní značky STOP na mostě u školky Oskava

 

 Zastupitelstvo schvaluje:

1.      Program dnešního jednání zastupitelstva, schváleno: 10 hlasy

2.      Ověřovatele zápisu: Mgr. Martinková, Mgr. Kyselá, schváleno: 10 hlasy

3.      Způsob hlasování: veřejné, samostatně o každém projednávaném bodu, schváleno: 10 pro

4.      Rámcovou smlouvu a obchodování na finančním trhu mezi Obcí Oskava a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114074, IČ 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 a osoby uvedené v podpisovém vzoru Obce Oskavy k této rámcové smlouvě. Rámcová smlouva a podpisový vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

      Hlasování: 10 pro, 0  proti, nikdo se nezdržel

5.      Uzavření operace  za účelem zajištění úrokového rizika s parametry, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

      Hlasování 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

6.      Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu mezi Obcí Oskava a Komerční bankou a.s. Hlasování: 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

7.      Smlouvu o poskytování pravidelného servisu mezi Obcí Oskava a firmou ASI a.s.  

      Mohelnice  č.j. 269/2011.

      Hlasování: 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel

8.   - Vnitřní směrnice obce k zabezpečení zákona o finanční kontrole

            - Směrnice č. 1 Pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence

            - Směrnice č. 2 Harmonogramu účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní    

               uzávěrky a závěrky

            - Směrnice č. 3 Pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně 

               dohadných položek

             - Směrnice č. 4 Pro inventarizaci majetku, závazků od r. 2011

             - Směrnice č. 5 Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků, dokladů a používaných 

                symbolů, analytik, účetní knihy a forma jejich vedení

            Hlasování: 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel

9.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a připojení odběrného zařízení k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) č. 4120711848 mezi Obcí Oskava a firmou ČEZ Distribuce a.s. (č.j. 590/2011).

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

10.  Smlouvu o dílo na ohřev TUV v ZŠ Oskava mezi Obcí Oskava a firmou Selata - Eko, spol. s.r.o.

      Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (Ing. Beránková, p. Charvát)

11.  Objednávku na zpracování projektové dokumentace na kompostér u společnosti IWWA. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

12.  Využití prostor bytu v budově kulturního domu pouze pro potřeby obce

Hlasování: 10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Zastupitelstvo neschvaluje:

  1. Smlouvu o dílo na ohřev TUV v ZŠ Oskava mezi Obcí Oskava a firmou Separa–Eko, spol. s.r.o

      Hlasování:7 pro schválení, 0 proti, 3 se zdrželi(Ing. Adamec, Ing. Beránková, p. Charvát)  

     Toto neschválení bylo na dnešním jednání revokováno a předloženo znovu k jednání

  1. Žádost o finanční příspěvek na dopravu pro fotbalový oddíl dorostu a žáků.

      Hlasování: 1 pro schválení, 8 pro neschválení, 1 se zdržel

  1. Žádost č.j. 382/2011o přepočítání ceny za vyhotovení geometrického plánu.

      Hlasování: 0  pro schválení, 9 proti schválení, 1 se zdržel

 

Zastupitelstvo revokuje:

  1. Neschválení smlouvy o dílo na ohřev TUV v ZŠ Oskava mezi Obcí Oskava a firmou Separa – Eko, spol. s.r.o uvedené pod bodem č. 1 v oddílu neschvaluje a to na základě konzultace se zástupcem spol. Separa –Eko

      Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

  1. Objednávku na zpracování dokumentace pro stavební úřad na kompostér u společnosti IWWA – bod č. 13 usnesení ZO č. 6 ze dne 23.6.2011

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zastupitelstvo pověřuje:

1.      p.starostu uzavřením operace za účelem zajištění úrokového rizika dle schválených parametrů a podpisu příslušné dokumentace včetně Rámcové smlouvy

2.      p. starostu Bradu, Charváta, Ing,. Adamce a Ing. Beránkovou k zajištění podkladů a informací k jednání ohledně výše nákladů na IT a poskytnutí softwaru evidence hřbitovů s firmou ASI

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3.      p. starostu Bradu k projednání posekání trávy na pozemcích před horním závodem bývalého závodu Nobleslen, podél silnice z Mostkova do Oskavy, zahrada p. Dvořáka v Mostkově a ulička v Nemrlově u domu Mazuchových

4.      p. starostu Bradu k projednání opravy povrchu krajnice vozovky u domu č.p. 107 v Oskavě

 

 

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                              ………………………………..

 

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                     ………………………………..

 

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Dana Martinková                                  …..……...……………………

 

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Věra Kyselá                                           ……………………………….

 

 

 

 

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň, schůze ukončena ve 22,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 9. (1.9.2011)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)