Usnesení ZO č.15(10.2.2009)

Zveřejněno: 17. 2. 2009

 

Usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 10.2.2009 v 16,30 hodin v budově OÚ Oskava

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení z 14. zasedání  ZO:

a)                 podpis směnné smlouvy mezi LČR a obcí Oskava - splněno

b)                 místní šetření ve věci prodeje p.č.47/1 v k.ú.Václavov – úkol trvá

c)                  technická prohlídka STK cisterny pro hasiče byla provedena bez vážných závad, v březnu bude předložena smlouva ke schválení

d)                  zatravňovaní tvárnice ke hřbitovu Třemešek – zatím trvá

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.            Program dnešního veřejného zasedání a ověřovatele zápisu: p. Chovaneček, Ing. Bartoň

2.            Přijetí kontokorentního úvěru ve výši  úvěrového limitu Kč 1.500.000,--  od Československé obchodní banky, a. s. a jeho zajištění vlastní blankosměnkou obce vystavenou na řad Československé obchodní banky, a. s. s doložkou bez protestu a nemovitostmi, které již slouží k zajištění dlouhodobých účelových úvěrů přijatých rovněž od Československé obchodní banky, a. s.:

-    Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci – katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální území Oskava, všechny zapsané na listu vlastnictví č. 10001 ze dne 4.8.2008:

·                    budova č.p. 112, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 13,

·                    budova č.p. 128, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 53/2,

·                    budova č.p. 167, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 234,

·                    pozemek parc. č. St. 13,

·                    pozemek parc. č. St. 53/2,

·                    pozemek parc. č. St. 234,

·                    budova č.p. 30, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 19/1,

·                    budova č.p. 131, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 222,

·                    pozemek parc. č. St. 19/1,

·                    pozemek parc. č. St. 222,

·                    budova bez čp/če, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 305,

·                    budova bez čp/če, v části obce Oskava, na pozemku parc. č. St. 316,

·                    pozemek parc. č. St. 305,

·                    pozemek parc. č. St. 316

-    Nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci – katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální území Mostkov, všechny zapsané na listu vlastnictví č. 10001 ze dne 4.8.2008:

·                    budova č.p. 46, v části obce Mostkov, na pozemku parc. č. St. 64/1,

·                    pozemek parc. č. St. 64/1,

·                    pozemek parc. č. 33.

  1. Dodatek č. 2 o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně mezi obcí  Oskava a Městskou knihovnou Šumperk pro rok 2009 ve výši 10.000,-- Kč
  2. Dohodu o poskytnutí příspěvku na ostatní dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou pro rok 2009 mezi Obcí Oskava a Městem Šumperk ve výši 272.640,-- Kč
  3. Vyúčtování odměny za právní zastoupení Mgr. Nedomovi ve věci sporu mezi Obcí  Oskava a firmou Ingstav dle smlouvy ze dne 7.2.2002
  4. Záměr odkupu části pozemku p.č. 485/1 o výměře 3 m2 od p. Bártkové a část  pozemku p.č. 485/2 o výměře 13 m2 od p. Krátkého. Jedná se o místní komunikaci za školou, která zasahuje do těchto soukromých pozemků
  5. Záměr odprodeje nemovitosti č.p. 128 v Oskavě
  6. Prodej pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Bedřichov dle žádosti p. Holubové za cenu 20,-- Kč/m2
  7. Návrh zadání územního plánu v plném rozsahu

Zastupitelstvo revokuje:

1.      Rozhodnutí zastupitelstva č. 6 ze dne 20.9.2007 pod bodem č. 25 o prodeji pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Bedřichov

2.      Rozhodnutí zastupitelstva č. 13 ze dne 6.11.2008 pod bodem č. 4 – schválení návrhu územního plánu

Zastupitelstvo pověřuje:

  1. starostu a tajemníka nechat vypracovat odhad na celou nemovitost č.p. 128 v Oskavě
  2. p. tajemníka Lysáka a předsedu KV p. Taláčka k provedení kontroly dodržování OZV o místních poplatcích v ubytovacích zařízeních

Způsob hlasování – veřejné, o všech bodech najednou:

12 přítomných členů hlasovalo pro

nikdo nebyl proti

nikdo se nezdržel hlasování

 

starosta – Radomil  B r a d a                              ………………………………….

radní: Mgr. Dana Martinková                             ………………………………….

ověřovatel:                                                          ………………………………….

ověřovatel:                                                          ………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18,00 hodin

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č.15(10.2.2009)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)