Usnesení ZO č. 11. (17.1.2012)

Zveřejněno: 1. 2. 2012

 

 OBOS 73/2012

 

Usnesení z 11. zastupitelstva obce konaného dne 17.1.2012                              v 16,30 hodin OÚ Oskava

 

   Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

    1.   Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání, úkoly splněny.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

   1.   Připravený program v plném znění. 

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (p. Tokar nepřítomen)

                     2.   Ověřovatele zápisu: Mgr. Věra Kyselá, p. Jaroslav Minařík

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (p. Tokar nepřítomen)

      3.   Způsob hlasování: veřejné, samostatně o každém projednávaném bodu.

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  (p. Tokar nepřítomen)

4.   Změnu výše stočného pro fyzické i právnické osoby ve výši 26,- Kč včetně DPH   

            s účinností od 1.2.2012. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi

      5.   Smlouvu č. 10076474 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu ŽP (Pořízení technologie kompostování v obci Oskava).

Hlasování: 9 pro, 6 proti, 0 se zdrželo 

      6.   Majetková a provozní evidence za rok 2011 – pověření ŠPVS k předání dat

            s vybranými údaji z majetkové a provozní evidence příslušnému vodoprávnímu úřad 

            za obec Oskava. Čj. 15/2012.

Hlasování: 15pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

      7.   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo VIWF16/2009 se společností IWWA, s.r.o.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

      8.   Opravu kanalizace v obci Oskava fa. Bc. Jana Sczeponiaková, Libina.

Hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 se zdrželo 

      9.   Výzva k podání nabídky a prokazování splnění kvalifikace – úspory energie Zdravotní

            středisko, tělocvična, školní jídelna, mateřská škola.

Hlasování: 14 pro, 0 proti,  1 se zdržel

     10.  Generální plnou moc k zastupování obce Oskava daňové poradkyni Ing. Věře

      Poštulkové, Uničov, Brníčko 1050 a smlouvu o daňovém poradenství  

      s poskytovatelem

EDUKA CONSULT s.r.o., Uničov, Brníčko 1050 s účinností od 18.1. 2012.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

     11.  Obec Oskava jako klient dle smlouvy o poskytování právních služeb sjednané s

Mgr. Janem Nedomou, Nový Malín 426  podepsané dne 7.2.2002 zprošťuje povinnosti

mlčenlivosti advokáta Mgr. Jana Nedomu vůči členům zastupitelstva obce Oskava

a advokátní kanceláři zastupující obec Oskava v právní věci žalobce ŠPVS Šumperk

a to pouze na první nejbližší pracovní jednání zastupitelstva obce Oskava.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

     12.  Program obnovy venkova – podání žádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci

            Oskava.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, (odešla p. Mgr. Kyselá V.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

 

1.      Nabídku fa. UNING s.r.o., Terezínská 1, Šumperk na rozšíření STL plynovodu a

             vodovodu v Mostkově.

Hlasování: 0 pro, 9 proti, 6 se zdrželo.

 

Zastupitelstvo pověřuje:

  1. Pana starostu k jednání se ŠPVS  o změně nájemní smlouvy na kanalizaci v bodě výše nájemného a to zvýšení nájemného z původních 90 % na nových 95 % z vybraného stočného. Termín do 31.1.2012

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

  1. Pana Ing. Adamce Z. a Mgr. Kyselou V. k zajištění dodavatele vchodových dveří do školní družiny.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

  1. Pana starostu a Ing. Adamce Z. k zajištění podkladů pro prodej domu čp. 128.

Termín: do příštího zasedání zastupitelstva.

      Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

 

 

 

 

Starosta:           Radomil  Brada                                                ………………………………..

 

Místostarosta:   Ing. Miroslav Bartoň                                       ………………………………..

 

 

Ověřovatel:       Mgr. Kyselá Věra                                            …..……...……………………

 

 

Ověřovatel:       Jaroslav Minařík                                              ……………………………….

 

 

Zapsal místostarosta Ing. Miroslav Bartoň, schůze ukončena ve 21,40 hodin

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Usnesení ZO č. 11. (17.1.2012)

KONTAKTY

Obec Oskava
Oskava 112
78801 Oskava

Úřední hodiny

PO 7.30-11.30 12.00-17.00
ST 7.30-11.30 12.00-15.30
POKLADNÍ HODINY:
PO 8.00-11.30 12.30-16.30
ST 7.30-11.30 12.30-14.30

Tel.: 583233553, 604485251
Fax:
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

IČ: 00303101
DIČ: CZ00303101

Bankovní spojení:
č. ú. 107-0488930227/0100
KB

Podrobný kontakt →

 

Města a Obce Online logo Kraj Olomoucký EU dotace

 

2015 © Obec Oskava  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz  |  Přihlásit se  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Zajímavé odkazy  |  Počet přístupů: (od 20. 9. 2006)